SHINING NATIONAL OPEN ZOZO : PAUL GONZALEZ LANCE SA SAISON